Displaying 37-48 of 26372 result(s).
รายชื่อผู้มาซื้อแบบประกวดราคาจัดซื้อและติดตั้งแผนงานปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จำนวน 12 สถานีเสริม (ระยะที่ 2)
รายชื่อผู้มาซื้อแบบประกวดราคาจัดซื้อและติดตั้งแผนงานปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จำนวน 12 สถานีเสริม (ระยะที่ 2)

10-Apr-2017 08:36 | 75 views

รายชื่อผู้มาซื้อแบบประกวดราคาจัดซื้อและติดตั้งแผนงานปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จำนวน 5 สถานีเสริม (ระยะที่ 2)
รายชื่อผู้มาซื้อแบบประกวดราคาจัดซื้อและติดตั้งแผนงานปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จำนวน 5 สถานีเสริม (ระยะที่ 2)

10-Apr-2017 08:35 | 68 views

รายชื่อผู้มาซื้อแบบสอบราคางานจัดซื้อชุดตัดต่อ Non-Linear พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 3 ชุด
1. บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จำกัด 2. บริษัท ดิจิทรอน โซลูชั่น จำกัด 3. บริษัท แธเล้นท์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

10-Apr-2017 06:48 | 58 views

ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อแบบงานจัดซื้อกระดาษชำระ 2 ชั้น และสบู่เหลว ซื้อขายตามสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ


05-Apr-2017 07:46 | 84 views

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณลักษณะงานจัดซื้อไมโครโฟนแบบไร้สาย จำนวน 5 ชุด พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบจำนวน 1 ชุด โดยวิธีสอบราคา
1. บริษัท ทรัลโซลูชั่น จำกัด 2. บริษัท เดอะอินฟินิตี้ จำกัด 3.บริษัท บรอดคาสต์ โปรดักชั่น เทคโนโลยี จำกัด

05-Apr-2017 07:44 | 76 views

ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องพล็อตเตอร์ จำนวน 1 ชุด โดยมีระยะเวลาการเช่า 24 เดือน (2 ปี) โดยวิธีสอบราคา (ครั้งที่ 2)
-ขายแบบวันที่ 4 เมษายน 2560 - 18 เมษายน 2560 -ยื่นซอง วันที่ 21 เมษายน 2560  เวลา 10.00 น. -11.00 น. ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ 1 -...

04-Apr-2017 16:52 | 71 views

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติการยื่นซองสอบราคาเช่าเคื่องพล็ตเตอร์ จำนวน 1 ชุด ระยะเวลาเช่า 24 เดือน (2 ปี)
ไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติ

04-Apr-2017 16:47 | 57 views

รายชื่อผู้มายื่นซองประกวดราคางานจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล จำนวน 51 สถานีเสริม
รายชื่อผู้มายื่นซองประกวดราคางานจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล จำนวน 51 สถานีเสริม

29-Mar-2017 11:38 | 113 views

รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติการยื่นซองสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด CCTV System (ระยะที่ 1) จำนวน 1 งาน
รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติการยื่นซองสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด CCTV System (ระยะที่ 1) จำนวน 1 งาน 1. บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จำกัด

28-Mar-2017 14:35 | 74 views

รายชื่อผู้มายื่นซองสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด CCTV System (ระยะที่ 1) จำนวน 1 งาน
รายชื่อผู้มายื่นซองสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด CCTV System (ระยะที่ 1) จำนวน 1 งาน

28-Mar-2017 14:32 | 60 views

รายชื่อผู้มารับฟังคำชี้แจงแบบประกวดราคางานจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล จำนวน 51 สถานีเสริม
รายชื่อผู้มารับฟังคำชี้แจงแบบประกวดราคางานจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล จำนวน 51 สถานีเสริม

28-Mar-2017 14:28 | 87 views