ธ.ก.ส.พร้อมให้คำปรึกษาช่วยให้ธุรกิจเติบโตมั่นคงสำเร็จตามเป้าหมาย จัดสัมมนาให้ความรู้ SMEs ที่สนใจขยายตลาด...

ธ.ก.ส. จัดสัมมนาให้ความรู้ SMEs ที่สนใจขยายตลาด โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน

By Digital Media | 25 ม.ค. 2560 08:32 | 1048 views | View Comment
ธ.ก.ส.พร้อมให้คำปรึกษาช่วยให้ธุรกิจเติบโตมั่นคงสำเร็จตามเป้าหมาย จัดสัมมนาให้ความรู้ SMEs ที่สนใจขยายตลาด โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน
 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ หรือ ธ.ก.ส. ไม่ได้เป็นแค่สถาบันการเงินเท่านั้น แต่เรายังพร้อมให้คำปรึกษาช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโต มั่นคง ประสบความสำเร็จดั่งเป้าหมาย โดยการให้ความรู้ และเพิ่มเติมนวัตกรรม รวมถึงการบริหารจัดการด้านการเงิน เพื่อมุ่งมั่นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น พร้อมการจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ค้า SMEs ที่มีความสนใจในการขยายตลาด โดยเชิญ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ด้านอาเซียน อ.เกษมสันต์ วีระกุล และ  รศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช มาบรรยายให้คำแนะนำและชี้ช่องทางในการขยายตลาด เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ว่า “เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย ให้บริการทางการเงินครบวงจร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

Tags:   Radio  หน้าแรก  News  FM 100.5