โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP อาหารและเครื่องดื่มตามหลักเกณฑ์วิธีที่ดีในการผลิต
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 กรมวิทยาศาสตร์บริการ...

โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP อาหารและเครื่องดื่มตามหลักเกณฑ์วิธีที่ดีในการผลิต

By ขอนแก่น | 25 เม.ย. 2560 15:55 | 281 views | View Comment โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP อาหารและเครื่องดื่มตามหลักเกณฑ์วิธีที่ดีในการผลิต เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีประชาสัมพันธ์ เปิดโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP อาหารและเครื่องดื่มตามหลักเกณฑ์วิธีที่ดีในการผลิต ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดกาฬสินธุ์ มหาสารคาม หนองบัวลำภู และอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ยกระดับและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานขั้นต้นจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้สามารถพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ มอบหมายให้ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยห้องปฏิบัติการมาตรฐานสากล ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิชาการ ให้คำปรึกษาเชิงลึก ส่งเสริมนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปพัฒนาสินค้าให้กับชุมชนสอดคล้องและตอบรับกับนโยบายของกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนโยบายการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปตามเป้าหมาย ครัวไทยสู่ครัวโลก รวมทั้ง ประเทศไทย 4.0 อีกด้วย