องคมนตรี เปิดการสัมมนาอิสลามศึกษานานาชาติ เรื่องการศึกษาอิสลาม พลังแห่งการขับเคลื่อนในการพัฒนาและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ที่...

งคมนตรี เปิดการสัมมนาอิสลามศึกษานานาชาติ

By ปัตตานี | 25 ก.ค. 2560 12:47 | 28 views | View Comment
องคมนตรี เปิดการสัมมนาอิสลามศึกษานานาชาติ เรื่องการศึกษาอิสลาม พลังแห่งการขับเคลื่อนในการพัฒนาและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ที่ จ.ปัตตานี
 

24 กรกฎาคม 2560 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาอิสลามศึกษานานาชาติ เรื่องการศึกษาอิสลาม พลังแห่งการขับเคลื่อนในการพัฒนาและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดยมี รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับ และมี รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากทุกทวีปทั่วโลกรวม 37 ประเทศ จำนวน 500 คน

พลเอก สุรยุทยธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ประธานเปิดการสัมมนาอิสลามศึกษานานาชาติ เรืองการศึกษาอิสลาม พลังแห่งการขับเคลื่อนในการพัฒนาและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข กล่าวว่า การสัมมนาอิสลามศึกษานานาชาติ เรื่องการศึกษาอิสลาม พลังแห่งการขับเคลื่อนในการพัฒนาและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ในครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องจากการจัดสัมมนาอิสลามศึกษานานาชาติทั้งสามครั้งที่ผ่านมา เป็นโอกาสที่สำคัญในการตอบสนองความท้าทายของการศึกษาอิสลามศึกษาในปัจจุบัน อันที่จะสร้างความสมดุลระหว่างอิสลามศึกษากับโลกปัจจุบัน ทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

โดยรูปแบบการศึกษาอิสลามจะต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงทั้งในแนวคิดและรูปแบบการเรียนการสอน โดยมีการนำเสนอหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการศึกษาอิสลาม การสร้างปัจเจกชนและสังคมแห่งสันติสุข และการวิเคราะห์สังเคราะห์ประสบการณ์ของกลุ่มประเทศมุสลิม และไม่ใช่มุสลิมในการนำแนวคิดสู่การปฏิบัติ อันที่จริงแล้วสิ่งคุกคามสันติสุขโลกมิใช่อิสลาม แต่เป็นความรุนแรงอันเกิดจากการขาดการยอมรับซึ่งกันและกัน และเกิดจากการโฆษณาชวนเชื่อที่ไม่ได้มีพื้นฐานจากหลักการอิสลามที่ถูกต้อง สถาบันการศึกษาทางด้านอิสลามศึกษา รวมทั้งปราชญ์และผู้รู้จะต้องพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษาและจัดระบบการเรียนการสอนให้เป็นแนวทางเพื่อขจัดปัญหาขัดแย้งในทุกระดับ โดยใช้อัลกุรอานเป็นบรรทัดฐาน