วันที่ 3 กันยายน 2560 ที่พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ(เรือนไทย)สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร...

พิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทยประจำปี 2560

By กำแพงเพชร | 4 ก.ย. 2560 08:40 | 29 views | View Comment

วันที่ 3 กันยายน 2560 ที่พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ(เรือนไทย)สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดพิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทยประจำปี 2560 ขึ้นตั้งแต่เวลา 16 .00. ของวันที่ 2 กันยายน 2560 ปี่พาทย์บรรเลงโหมโรงเย็นและเวลา 17.00 น. พระภิษุสงฆ์สวดเจริญพุทธมนต์เย็น และในเช้าวันนี้วันที่ 3 กันยายน 2560 เวลา 07.00 น. พระภิกษุสงฆ์สวดเจริญพุทธมนต์เช้า หลังเสร็จพิธีทางสงฆ์ นักศึกษานักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สธ.ศิษย์เก่าประชาชนทั่วไปได้เข้าสู่พิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทยประจำปี 2560 โดยครูไพฑูรย์ เข้มแข็ง ดำเนินพิธีครอบครู พิธีรำถวายมือ พิธีรับการถ่ายทอดท่ารำเพลงหน้าพาทย์ จากวิทยากรจะถึงพิธีส่งครูและเฉลิมฉลองเมื่อเสร็จพิธี สำหรับพิธีดังกล่าวสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดพิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรและศูนย์จริยศึกษา สธ.อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 16 ปีซึ่งถือเป็นโครงการที่สืบสานทำนุบำรุงส่งเสริมให้คงอยู่ต่อไป ในการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับนาฏศิลป์ไทย ได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ให้นักศึกษาที่เรียนสุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง ได้มีโอกาสศึกษาและได้รับประสบการณ์ตรง เป็นการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมอันดีของชาติให้คงอยู่สืบไป ในการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับนาฏศิลป์ไทย ได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ให้นักศึกษาที่เรียนสุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง ได้มีโอกาสศึกษาและได้รับประสบการณ์ตรง เป็นการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมอันดีของชาติให้คงอยู่สืบไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีภารกิจหลักในการที่จะทำนุบำรุง อนุรักษ์ส่งเสริมสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย ปลูกจิตสำนึกให้เกิดความหวงแหนให้มีการสืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน พิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ เป็นพิธีที่ดีงามควรยกย่องและอนุรักษ์ไว้ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทย ที่มีมาแต่โบราณกาล การไหว้ครูถือเป็นการแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตน ความกตัญญูกตเวที ต่อผู้มีพระคุณ ซึ่งปัจจุบันนี้ทุกภาคส่วน ต้องอบรมบ่มเพาะและถ่ายทอดวัฒนธรรมอันนี้ อีกทั้งยังควรเผยแพร่ให้อนุชนรุ่นหลัง ได้เกิดความรู้ความรักในวัฒนธรรมของไท ยและการสืบทอดอนุรักษ์ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีให้คงอยู่และเป็นที่แพร่หลายทั่วไป สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดพิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ขึ้นในครั้งนี้ นับเป็นสิริมงคลแล้ว ยังนับเป็นโอกาสดีที่ได้ร่วมพิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์อย่างถูก ต้องตามแบบแผนและมีส่วนร่วมในการเผยแพร่วัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบไป ขอขอบคุณข่าวจาก KPP NEWS จังหวัดกำแพงเพชร